Hore

GDPR PRIVACY NOTICE: ZÁSADY SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV FYZICKÝCH OSÔB – SPOLOČNOSŤ GLYCANOSTICS, S.R.O. A INFORMÁCIE PRE DOTKNUTÉ OSOBY

Spoločnosť Glycanostics, s.r.o. teší, že ste navštívili jej webovú stránku.

Radi by sme Vás uistili, že spoločnosť Glycanostics, s.r.o. so sídlom na adrese Kudlákova 1848/7, Bratislava – mestská časť Dúbravka 841 01, IČO: 51 249 651, zápis v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, vložka č. 124481/B (ďalej len „Glycanostics“ alebo „my“), venuje maximálnu možnú pozornosť zabezpečeniu Vašich osobných údajov. Okrem Nariadenia (EÚ) 2016/679 (ďalej len „GDPR“) sa riadime platnými zákonmi Slovenskej republiky.

V tomto dokumente nájdete informácie o tom, aké osobné údaje spracovávame, či údaje spracovávame na základe súhlasu alebo na základe iného právneho dôvodu, k akým účelom ich používame, či pri spracovaní vystupujeme v úlohe prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa, komu môžeme osobné údaje poskytovať, a aké máte v súvislosti so spracovaním Vašich osobných údajov práva.

Meno prevádzkovateľa a jeho kontaktné údaje:

Glycanostics, s.r.o. so sídlom na adrese Kudlákova 1848/7, Bratislava – mestská časť Dúbravka 841 01, IČO: 51 249 651, zápis v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, vložka č. 124481/B.

Ak máte otázky týkajúce sa spracovania Vašich osobných údajov, obráťte sa na nás na emailovej adrese: info@glycanostics.com

Aké údaje spracovávame?

Spracovávame nasledujúce osobné údaje:

 • kontaktné údaje, ktorými sa rozumejú osobné údaje, ktoré nám umožňujú kontakt s vami, najmä e-mailová adresa, prípadne iné kontaktné údaje, ktoré nám poskytnete, keď nás oslovíte emailom.

Prečo osobné údaje spracovávame a čo nás k tomu oprávňuje?

V rámci našej činnosti spracovávame osobné údaje pre rôzne účely a v rôznom rozsahu buď:

 • bez vášho súhlasu, z dôvodu plnenia právnej povinnosti, alebo
 • na základe vášho súhlasu.

Účely spracovania

 1. Pokiaľ nám udelíte súhlas na používanie Vašich osobných údajov na komunikáciu s Vami

Ak nám udelíte súhlas na komunikáciu s Vami formou emailu, spracovávame Vaše identifikačné a kontaktné údaje.

Súhlas môžete kedykoľvek odvolať zaslaním vyhlásenia na adresu spoločnosti alebo na emailovú adresu určenú na tento účel info@glycanostics.com

V prípade, ak súhlas neodvoláte, osobné údaje na tento účel používame po dobu 3 rokov od udelenia súhlasu.

2. Pokiaľ navštívite náš web – využívanie súborov cookies a ďalších technológii

Naša webová stránka nepoužíva cookies.

Kto vaše osobné údaje spracováva a komu ich poskytujeme?

Všetky spomenuté osobné údaje spracovávame my ako prevádzkovateľ. To znamená, že my stanovujeme zhora vymedzené účely, pre ktoré Vaše osobné údaje zhromažďujeme, určujeme prostriedky spracovania a zodpovedáme za ich riadne vykonanie.

Vaše osobné údaje môžeme odovzdávať tiež ďalším subjektom, ktoré sa nachádzajú v úlohe prevádzkovateľa, a to:

 • v rámci plnenia našich zákonných povinností odovzdať niektoré osobné údaje správnym orgánom a štátnym úradom, ak sme k tomu vyzvaní.

Pre spracovanie osobných údajov tiež využívame služby ďalších sprostredkovateľov, ktorí spracúvajú osobné údaje iba podľa našich pokynov a na účely, ktoré sú popísané v časti Prečo osobné údaje spracovávame a čo nás k tomu oprávňuje? Takými sprostredkovateľmi sú najmä:

 • správcovia webovej stránky.

Zoznam konkrétnych sprostredkovateľov osobných údajov, ktoré využívame, nájdete v zozname sprostredkovateľov, ktorý Vám na požiadanie zašleme emailom.

Z akých zdrojov osobné údaje získavame?

Vo väčšine prípadov spracovávame osobné údaje, ktoré nám poskytnete.

Poskytovanie údajov mimo EÚ

Vaše údaje nebudú presúvané do krajín mimo EÚ.

Aké máte práva pri spracovávaní osobných údajov?

Rovnako ako my máme svoje práva a povinnosti pri spracovaní Vašich osobných údajov, máte tiež vy pri spracovaní Vašich osobných údajov určité práva. Medzi tieto práva patria:

 1. Právo na prístup

Máte právo vedieť, aké údaje o Vás spracovávame, za akým účelom, po akú dobu, kde vaše osobné údaje získavame, komu ich odovzdávame, kto ich mimo nás spracováva a aké máte ďalšie práva súvisiace so spracovaním Vašich osobných údajov. To všetko sa môžete dozvedieť v tomto dokumente. Ak si však nie ste istí, ktoré osobné údaje o Vás spracovávame, môžete nás požiadať o potvrdenie, či osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú, sú alebo nie sú z našej strany spracovávané, a ak je to tak, máte právo získať prístup k týmto osobným údajom. V rámci práva na prístup nás môžete požiadať o kópiu spracúvaných osobných údajov, pričom prvú kópiu Vám poskytneme bezplatne a ďalšie kópie už za poplatok.

2. Právo na opravu

Ak zistíte, že osobné údaje, ktoré o Vás spracovávame, sú nepresné alebo neúplné, máte právo na to, aby sme ich bez zbytočného odkladu opravili, poprípade doplnili.

3. Právo na výmaz

V niektorých prípadoch máte právo, aby sme Vaše osobné údaje vymazali. Vaše osobné údaje bez zbytočného odkladu vymažeme, pokiaľ je splnený niektorý z nasledujúcich dôvodov:

 • Vaše osobné údaje už nepotrebujeme na účely, na ktoré sme ichspracovávali;
 • odvoláte súhlas so spracovaním osobných údajov, pričom sa jedná o údaje, ku ktorých spracovaniu je Váš súhlas nevyhnutný a zároveň nemáme iný dôvod, prečo tieto údaje potrebujeme naďalej spracovávať;
 • využijete svoje právo namietať proti spracovaniu u osobných údajov, ktoréspracovávame na základe našich oprávnených záujmov a my zistíme, že už žiadne také oprávnené záujmy, ktoré by toto spracovanie oprávňovali, nemáme alebo
 • domnievate sa, že nami vykonávané spracovanie osobných údajov prestalo byť v súlade so všeobecne záväznými predpismi.

4. Právo na obmedzenie spracovania

V niektorých prípadoch môžete okrem práva na vymazanie využiť právo na obmedzenie spracovania osobných údajov. Toto právo Vám umožňuje v určitých prípadoch požadovať, aby došlo k označeniu Vašich osobných údajov a tieto údaje neboli predmetom žiadnych ďalších operácií spracovania – v tomto prípade však nie navždy (ako v prípade práva na vymazanie), ale po obmedzenú dobu. Spracovanie osobných údajov musíme obmedziť keď:

 • popierate presnosť osobných údajov, ako sa dohodneme, aké údaje súsprávne;
 • Vaše osobné údaje spracovávame bez dostatočného právneho základu (napr. nad rámec toho, čo spracovávať musíme), ale Vy budete pred výmazom takýchto údajov uprednostňovať iba ich obmedzenia (napr. ak očakávate, že by ste nám v budúcnosti takéto údaje rovnako poskytli);
 • Vaše osobné údaje už nepotrebujeme pre uvedené účely spracovania, ale Vy ich požadujete pre určenie, výkon alebo obranu svojich právnych nárokov,alebo
 • vznesiete námietku proti spracovaniu. Po dobu, po ktorú šetríme, ak je Vaša námietka oprávnená, sme povinní spracovanie Vašich osobných údajov obmedziť.

5. Právo na prenositeľnosť
Máte právo získať od nás všetky Vaše osobné údaje, ktoré ste nám Vy sami poskytli a ktoré spracovávame na základe Vášho súhlasu a na základe plnenia zmluvy. Vaše osobné údaje Vám poskytneme v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Aby sme mohli na Vašu žiadosť údaje ľahko previesť, môže sa jednať iba o údaje, ktoré spracovávame automatizovane v našich elektronických databázach.

6. Právo vzniesť námietku proti spracovaniu

Máte právo namietať proti spracovaniu osobných údajov, ku ktorému dochádza na základe nášho oprávneného záujmu. Ak ide o marketingové aktivity, prestaneme Vaše osobné údaje spracovávať bez ďalšieho; v ostatných prípadoch tak urobíme, ak nebudeme mať závažné oprávnené dôvody pre to, aby sme v takomto spracovaní pokračovali.

7. Právo podať sťažnosť

Uplatnením práv vyššie uvedeným spôsobom nie je nijako dotknuté Vaše právo podať sťažnosť u príslušného dozorného úradu. Toto právo môžete uplatniť najmä v prípade, že sa domnievate, že Vaše osobné údaje spracovávame neoprávnene alebo v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi. Sťažnosť proti nami vykonávanému spracovaniu osobných údajov môžete podať na Úrad pre ochranu osobných údajov, ktorý sídli na adrese Hraničná 12, 820 07, Bratislava 27.

Ako je možné uplatniť jednotlivé práva?

Vo všetkých záležitostiach súvisiacich so spracovaním Vašich osobných údajov, či už ide o otázku, uplatnenia práva, podanie sťažnosti, odvolanie súhlasu so spracovaním osobných údajov či čokoľvek iné, sa môžete obracať na emailovú adresu info@glycanostics.com

Vašu žiadosť vybavíme bez zbytočného odkladu, maximálne však do jedného mesiaca. Vo výnimočných prípadoch, najmä z dôvodu zložitosti Vašej požiadavky, sme oprávnení túto lehotu predĺžiť o jeden mesiac. O takom prípadnom predĺžení a jeho zdôvodnenie Vás samozrejme budeme informovať.

Ako prevádzkovateľ si vyhradzujeme znenie tejto informácie zmeniť v prípade zmeny spracúvania osobných údajov ako aj v prípade legislatívnej zmeny.

Dátum poslednej revízie: 22.5.2023